Kellele on konsolideeritud aruande koostamine kohustuslik?

Vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele peab ettevõte, kellel on vähemalt üks tütarettevõte, koostama konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande.

Konsolideerimisgrupi moodustavad konsolideeriv üksus (emaettevõtja) ning konsolideeritavad üksused (tütarettevõtjad).

Alates 01.01.2016 kehtima hakanud raamatupidamise seaduse muudatuse kohaselt ei ole väikestel konsolideerimisgruppidel kohustust esitada konsolideeritud aruannet.  Väike konsolideerimisgrupp on defineeritud § 3 (vt punktid 18 ja 15), konsolideerimise erandid on toodud § 29.

Väikeseks konsolideerimisgrupiks nimetatakse konsolideerimisgruppi, kelle aruandeaasta bilansipäeva konsolideeritud näitajatest rohkem kui üks ei ületa väikeettevõttele kehtestatud tingimusi:

 • varad 4 mln eurot
 • müügitulu 8 mln eurot
 • töötajate arv 50.

Lisaks on konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamise kohustusest vabastatud:

 • konsolideeriv üksus, kelle konsolideeritud näitajad, millest pole maha arvatud omavahelisi tehinguid, ei ole suuremad kui väikese konsolideerimisgrupi bilansimahu ja netokäibe näitajad, millele on lisatud 20%;
 • konsolideeriv üksus, kelle konsolideeritavate üksuste bilansimahud kokku ei ületa 5% konsolideeriva üksuse bilansimahust ja müügitulu ei ületa 5% konsolideeriva üksuse müügitulust;
 • äriühing, kelle aktsiad või osad kuuluvad täielikult või vähemalt 90% ulatuses Euroopa Liidus registreeritud konsolideerivale üksusele, kes on kohustatud koostama ja avalikustama konsolideerimisgrupi auditeeritud majandusaasta aruande.

Raamatupidamise seadus lubab jätta konsolideerimata sellise tütarettevõtte, kelle puhul:

 • aruande koostamiseks vajalikku teavet ei ole võimalik hankida mõistlike kuludega või tarbetu viivituseta;
 • konsolideerival üksusel ei olnud aruandeperioodi jooksul võimalik teostada valitsevat mõju konsolideeritava üksuse üle;
 • konsolideeritava üksuse aktsiaid või osasid hoitakse üksnes nende hilisemaks edasimüügiks.

Info selle kohta, et teatud tütarettevõtet ei ole konsolideeritud, tuleb koos põhjendusega avalikustada aastaaruandes.

 

Näited, kas tuleb konsolideerida?

Näide 1: Emaettevõte on Eesti eraisikutele kuuluv ettevõte A, kellele kuulub tütarettevõte B. Ettevõtete A ja B finantsnäitajad on järgmised:

Emaettevõte A Tütarettevõte B
Varad 2 mln eurot
Müügitulu 3,3 mln eurot
Ettevõttes on 1 töötaja
Varad 2,5 mln eurot
Müügitulu 5,2 mln eurot
Ettevõttes on 22 töötajat

Vastavalt raamatupidamise seaduse erandile § 29 (1) liidetakse ema- ja tütarettevõtte näitajad kokku (ilma omavaheliste tehingute elimineerimisteta). Selliselt A+B:

 • varad 4,5 mln eurot
 • müügitulu 8,5 mln eurot
 • töötajate arv 23.

Nimetatud näitajaid tuleb võrrelda väikese konsolideerimisgrupi näitajatega, millele on lisatud 20%:

 • varad 4,8 mln eurot
 • müügitulu 9,6 mln eurot.

Tulenevalt eeltoodust ei ole sellise konsolideerimisgrupi jaoks konsolideeritud aruande esitamine kohustuslik, kuna nii varade kui müügitulu näitaja jäävad alla väikese konsolideerimisgrupi näitajate piiri, millele on lisatud 20%.


Näide 2
: Emaettevõte on Eesti eraisikutele kuuluv ettevõte A, kellele kuulub tütarettevõte B ja tütarettevõte C. Ettevõtete A, B ja C finantsnäitajad on järgmised:

Emaettevõtja A Tütarettevõtja B Tütarettevõtja C
Varad 4 mln eurot
Müügitulu 3 mln eurot
Ettevõttes on 4 töötajat
Varad 140 tuh eurot
Müügitulu 80 tuh eurot
Ettevõttes on 1 töötaja
Varad 30 tuh eurot
Müügitulu 50 tuh eurot
Ettevõttes töötajaid ei ole

Vastavalt raamatupidamise seaduse § 29 (4) on konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamisest vabastatud emaettevõte, kelle tütarettevõtete bilansimahud kokku ei ületa 5% emaettevõtte bilansimahust ning müügitulud kokku ei ületa 5% emaettevõtte müügitulust.

Liidame tütarettevõtjate B ja C finantsnäitajad kokku:

 • varad 170 tuh eurot (4,25% A varadest)
 • müügitulu 130 tuh eurot (4,33% A müügitulust).

Lähtudes eeltoodudust puudub toodud näite puhul konsolideeritud aruande koostamise kohustus, kuna tütarettevõtjate finantsnäitajad moodustavad kokku vähem kui 5% emaettevõtte finantsnäitajatest.

Näide 3: Emaettevõtja on Eesti eraisikutele kuuluv ettevõte A, kellele kuulub tütarettevõtja B ja tütarettevõtja C. Ettevõtete A, B ja C finantsnäitajad on järgmised:

Emaettevõtja A Tütarettevõtja B Tütarettevõtja C
Varad 3 mln eurot
Müügitulu 4 mln eurot
Ettevõttes on 24 töötajat
Varad 1,7 mln eurot
Müügitulu 2,3 tuh eurot
Ettevõttes on 19 töötajat
Varad 900 tuh eurot
Müügitulu 800 tuh eurot
Ettevõttes on 8 töötajat

Ettevõte on koostanud konsolideeritud bilansi ja kasumiaruande elimineerides omavahelised saldod ja käibed. A konsolideerimisgrupi finantsnäitajad on järgmised:

 • varad 5,4 mln eurot
 • müügitulu 6 mln eurot
 • töötajate arv 51.

Võrreldes saadud tulemusi väikese konsolideerimisgrupi tingimustega (varad 4 mln eurot, müügitulu 8 mln eurot, töötajate arv 50) selgub, et ettevõtte konsolideeritud näitajatest kaks ületavad esitatud tingimusi.

Eeltoodust tulenevalt on kolmanda näite puhul kohustuslik koostada konsolideeritud majandusaasta aruanne.