Ülevaatus

Ülevaatus on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuse eesmärgiks ei ole niivõrd leida tõendusmaterjali kõikide aruannetes esitatud oluliste andmete kohta, vaid pigem veenduda selles, et puuduvad asjaolud, mis viitaksid vigadele aruannetes esitatud andmetes.

Finantsinformatsiooni ülevaatuse tulemusena esitab audiitor aruande, mis annab vähem kindlust kui auditi aruanne, kuid valmib kiiremini ning väiksemate kuludega. Võrreldes tavapärases sõltumatu audiitori aruandes esitatud arvamusega esitab audiitor ülevaatuse aruandes arvamuse nö tagurpidisena, läbi topelt eituse. Ülevaatuse tulemusena esitatava arvamuse tavapärane kokkuvõttev osa:

Läbiviidud ülevaatuse tulemusel ei ilmnenud meile asjaolusid, mis sunniks meid arvama, et raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.20xx ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tulenevalt töö iseloomust ja läbiviimisele kuluva aja hulgast maksab ülevaatus kliendile tavaliselt ka vähem kui audit.