Audit

Audit on töövõtt, mis annab avalikkusele kindlust, et raamatupidamisaruannetes ei esine olulisi väärkajastamisi.
Auditi tulemuseks on positiivset kindlustunnet andev aruanne, kus öeldakse, kas raamatupidamisaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, tulemust ja rahavooge.

Audiitorteenuse OÜ järgib auditi läbiviimisel rahvusvaheliste auditeerimise standardite (ISA) rangeid nõudeid. Võtame arvesse kõiki kehtivaid auditeerimis-, raamatupidamis- ja aruandlusstandardeid ja -juhendeid.
Audiitorkogu poolt läbi viidud kvaliteedikontrolli tulemusel sai Audiitorteenuse OÜ kõrgeima hinde; meie teenuste kvaliteet vastab nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruande auditeerimiskohustus on kõikidel aktsiaseltsidel. Teiste majandusüksuste puhul vaata täpsemalt siit, kellele on aastaaruande audiitorkontroll või ülevaatus kohustuslik.
Raamatupidamise aastaaruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppu äriregistrile säilitamiseks. Seega raamatupidamiskohustuslased, kelle majandusaasta langeb kokku kalendriaastaga (01.01-31.12) ning kellele on audiitorkontroll kohustuslik või kes ise soovivad audiitorkontrolli, peavad esitama auditeeritud aruanded äriregistrile hiljemalt 30. juuniks.

Alates 2010. aasta 1. jaanuarist peavad kõik äriühingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes koostavad konsolideerimata raamatupidamise aruandeid Eesti hea raamatupidamistava alusel, esitama elektroonse aruande äriregistri ettevõtjaportaalis, täites selleks etteantud vormid. Aruande esitamiseks peavad selle otse aruandluskeskkonnas digitaalselt allkirjastama kõik juhatuse liikmed.

Ka audiitor annab uue korra kohaselt oma aruande elektrooniliselt. Sellest tulenevalt on väga oluline, et äriregistri andmebaasis oleks registreeritud õige audiitori nimi.